Wysokie stany wód

Wysoki stan wód powierzchniowych w rzekach Beniaminówka i Czarna oraz w kanałach i rowach spowodowany intensywnymi opadami deszczu powoduje wzrost poziomu wód gruntowych oraz możliwość lokalnych podtopień.

W związku z powyższym w stanie wyższej gotowości do reagowania pozostają struktury reagowania kryzysowego Gminy Nieporęt. Wprowadzono monitorowanie stanu wód z udziałem m.in. służb ochrony środowiska, Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nieporęt, Straży Gminnej. Ponadto tereny Gminy są monitorowane przez patrole z Komisariatu Policji w Nieporęcie. W razie potrzeby udzielana jest pomoc potrzebującym przez jednostki OSP Gminy Nieporęt dysponujące pompami wysokowydajnymi oraz specjalistycznym sprzętem ratowniczym.

W działaniach zabezpieczających przed sytuacją kryzysową uczestniczą ponadto zarządcy urządzeń wodnych: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni w Dębem. Z uzyskanych informacji wynika, że  konserwacja rzeki Beniaminówki tj wykoszenie skarp rzeki, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów zostanie niezwłocznie podjęte.

W przypadku dalszych opadów deszczu, wystąpienia niekontrolowanego wzrostu poziomu wód powierzchniowych zostanie ogłoszony alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Nieporęt.

Telefony interwencyjne:

  • Straż Gminna – 668 116 761
  • OSP Wólka Radzymińska tel: 0-660 944 561
  • OSP Kąty Węgierskie tel: 0-660 911 859
  • OSP Nieporęt tel: 0-605-625-333
  • Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OC – tel: 22 767 04 40
  • Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel: 22 767 04 10
  • Komisariat Policji w Nieporęcie – 22 774 87 57