Wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

Informujemy, że w zakładce Ekologia został zamieszczony aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt.

Każdy z ww. przedsiębiorców powinien świadczyć usługi na podstawie umów zawieranych z właścicielami nieruchomości (współwłaścicielami, użytkownikami, jednostkami organizacyjnymi, zarządcami oraz innymi podmiotami władającymi nieruchomością) na warunkach w nich określonych oraz jest zobowiązany do wystawiania odbiorcom usług dowodów korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem ilości nieczystości ciekłych wywiezionych z nieruchomości oraz daty wywozu.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U.2016.250) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.