XII sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 3 września 2015 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.

4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2015 – 2024.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Nieporęt.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 101/13 położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 225/2, stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał