XIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. (środa) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Gminy.

4. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe) oraz rozpatrzenie Wniosku Niepublicznego Przedszkola Modelowe Przedszkole w sprawie zasad dotowania przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2015 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2015 – 2024.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XI/69/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Nieporęt.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 954/62.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 459/14 położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 149/2 położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości, położone w Kompleksie Rekreacyjno – Wypoczynkowym Nieporęt – Pilawa oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy „Wakacyjna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 110/7.

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy „Gwiaździsta” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 232/2.

22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt”.

23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane na terenie Gminy Nieporęt.

24. Zapytania i wolne wnioski.

25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał