XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z § 55 ust. 2 oraz § 57 ust. 5 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 59, poz. 1506 ze zm.) zwołuję XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. (czwartek) godz. 09.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2015 – 2024,

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Nieporęt.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski