XIV Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 14 września 2011 r. (środa), godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z IX-XI sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I półrocze 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nieporęt
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Nieporęt miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt na lata 2011 – 2015.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Nieporęt Nr X/46/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”, na skargę na uchwałę Rady Gminy Nieporęt Nr 149/LVII/02 z dnia 13 lipca 2002 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszczyna, w gminie Nieporęt – w części dotyczącej działki nr 84 i działki nr 82/9, oraz na skargę na uchwałę Rady Gminy Nieporęt Nr XII/65/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr X/46/2011 w części dotyczącej działek nr 84 i 82/9, położonych w Stanisławowie Pierwszym.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nieporęt
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.