XIX Sesja Rady Gminy Nieporęt

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020, w tym odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej na 2012 rok Gminy Nieporęt, w tym:
– odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
– odczytanie opinii Komisji stałych,
– odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
– odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
– dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
– przeprowadzenie głosowania w sprawie projektu uchwały budżetowej.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie kierunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie Gminy Nieporęt.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczacy Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.