XLII Sesja Rady Gminy Nieporęt

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się  w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXV-XL sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy w sprawie dzierżawy lokalu komunalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym w Izabelinie ul. Szkolna 1 oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie tego lokalu.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, na okres do 3 lat, części nieruchomości gminnej, położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 170/163.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 942 i 943/1.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 460 będącej        w posiadaniu samoistnym Gminy Nieporęt oraz nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 901/3 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na oddanie w najem część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na oddanie w najem część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie na oddanie w najem część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Olimpijska” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 398/12.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie czasu obwiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2017 roku.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Rekreacji Nieporęt”.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 26. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt za 2016 rok.
 27. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 28. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.
 29. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie za 2016 rok wraz z omówieniem oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy Nieporęt
 30. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2016 rok.
 31. Zapytania i wolne wnioski.
 32. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał