XLII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. (piątek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2012 rok oraz zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt , w tym:
a) prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt oraz informacja o stanie mienia,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, w tym:
a) zapoznanie Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za 2012 rok oraz wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2012 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski