XLIX Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) XLIX Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Legionowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały uchylającej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę P.P. Franciszka i Heleny Pisarskich na uchwałę Nr XLVI/89/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Katy Węgierskie – region ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt” – w części dotyczącej działek ewid. nr 561 i 563/1, położonych w Kątach Węgierskich.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał