XLV Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I półrocze 2013 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/107/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/25/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2013 roku.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Nieporęt.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt”.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Nieporęt”.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 109/8 położoną we wsi Kąty Węgierskie gm. Nieporęt prawem służebności przesyłu.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr 628/6, 628/8 i 631/22 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr 654/2 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących własność Gminy Nieporęt, oznaczonych jako działki o nr ewid 67/29, 67/30, 67/31, 67/34, 67/35, 67/36, 67/37, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 73/2, 73/3, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 74/19, 74/20, 74/22, 74/23, 74/24, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 1254/9, 1254/10, 1254/11, 1254/13, 1254/14, 1255/3, 1255/4, 1255/6, 1279/10, 1279/11, 1279/12, 1254/7.

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 128/10.

22. Zapytania i wolne wnioski.

23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

Eugeniusz Woźniakowski