XLVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLIII-XLIV sesji Rady Gminy Nieporęt.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2012/2013.”.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały: stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa Stanowiskiem Nr 1/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zarządzania gminnym obszarem rekreacyjno-wypoczynkowym.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski