XLVI Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 września  2017 r. (czwartek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2017 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Nieporęt a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m.st. Warszawą.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, po umowie dzierżawy nieruchomości gminnej, stanowiącej część działki na 970/48 w Nieporęcie, zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie w gminie Nieporęt w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie w gminie Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie w gminie Nieporęt w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Chotomskiej w Józefowie w gminie Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie w gminie Nieporęt w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie w gminie Nieporęt.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach w gminie Nieporęt w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Białobrzegach w gminie Nieporęt.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt w ośmioletnią Szkołę Podstawową 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi, w gminie Nieporęt”.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał