XLVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. (czwartek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nieporęt.

5. Informacja o wysokości stawek podatkowych w 2014 roku.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legionowskiego.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nieporęt do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nieporęt a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Strużańskiej z ulicą Szkolną we wsi Józefów gmina Nieporęt.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał