XV Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 21 października 2011 r. (piątek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII-XIV sesji Rady Gminy Nieporęt.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Borki” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gm. Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid 461/17.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Krańcowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Beniaminów stanowiącej działki ewid. o nr 100/7 i 101/8
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Piękna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Aleksandrów stanowiącej działki ewid. o nr 207/3, 207/8, 207/14 i 207/15.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód, w gminie Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód, w gminie Nieporęt”.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieporęt, nadzorowanego przez ZTM w Warszawie.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy przez Mariusza Chojnowskiego do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr VIII/39/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2010/2011.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Nieporęt.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
26. Sprawozdanie z realizacji ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nieporęt do 2020 roku.
27. Zapytania i wolne wnioski.
28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.