XV Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Gminy.

4. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach których prowadzanie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2014/2015.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/108/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Nieporęt, w których pobiera się opłatę miejscową.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/110/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2016.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał