XVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uroczystość wręczenia Panu Włodzimierzowi Bławdziewiczowi Aktu nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” oraz pamiątkowego medalu.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 r.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: „Roczny program współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.”

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 156/3, 157/4 i 158/4, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 140/6 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 170/1 i 170/12, stanowiących własność Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LII/26/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 76.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał