XVII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. (wtorek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2012.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informcji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownka GOPS w Nieporęcie.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczacy Rady Gminy:
Eugeniusz WOźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.