XVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz zgodnie z § 57 ust. 5 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443), zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 17 grudnia (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2024.

4. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok Gminy Nieporęt , w tym:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Komisji stałych,
3) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
5) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
6) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
7) przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski