XX Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2012 r. (wtorek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej pływalni w Stanisławowie Pierwszym.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nieporęt”.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczacy Rady Gminy:

Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.