XX Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2012 r. (CZWAREK), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt za 2011 rok.
6. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2011 rok.
7. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nieporęt na 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2012 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „ASESORA” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 188/37, 188/32, 188/41, 188/30, 188/29, 188/26, 188/34 i 188/35.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Nieporęcie przy ulicy Podleśnej 4, stanowiącej część działki o nr ewid. 113/1.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.