XXII Sesja Rady Gminy Nieporęt

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) XXII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 marca  2016 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Nieporęt.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 122/7 położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 683/3 położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy zlokalizowany w budynku gminnym w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 13.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2016 roku.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2016-2018.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt na lata 2016-2019.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał