XXIV Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2012 r. (czwartek), godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nieporęt.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „ul. Adama Mickiewicza” i ” ul. Pana Tadeusza” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt stanowiącym działki ewid. o nr nr 142/16, 142/40 i 142/41.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu udziału wynoszącego 1/6 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nieporęt, położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr 870.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: stanowiska w sprawie odpowiedzi na wezwanie Rady Gminy Nieporęt przez Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami” 05-130 Zegrze Południowe do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt” w części dotyczącej działki ewid. na 126/104, położonej w Zegrzu Południowym.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.