XXV Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. (wtorek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2015 rok.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2015 rok.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2016 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2022.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nieporęt.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie za 2015 rok.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Nowy Świat” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 151/21.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 24/41 położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej część działek o nr 58/8 i 58/5 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XXI/9/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XXI/10/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt, zmienionej uchwałą  Nr XIII/97/2015 z dnia 21 października 2015 r. –  w części nieobjętej rozstrzygnięciem nadzorczym Nr LEX-I.4131.35.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2016 r.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Beniaminów, gmina Nieporęt.
 20. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2015 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt za 2015 rok.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

Eugeniusz Woźniakowski