XXVI Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2011 rok oraz zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt *, w tym:
1) prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt oraz informacja o stanie mienia,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok ,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, w tym:
1) zapoznanie Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za 2011 rok oraz wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2011 rok,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2011 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2011 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2012 roku.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.