XXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt

się w dniu 20 czerwca 2012 r. (środa) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami” 05-130 Zegrze Południowe na uchwałę Nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt” w części dotyczącej działki ewid. nr 126/104 w Zegrzu Południowym, tj. terenu, na którym położony jest Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębami”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Urocza” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 342/3 i 342/5.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2012-2015.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nieporęt a Gminą Dobre Miasto oraz podpisanie Porozumienia w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Nieporęt i Gminą Dobre Miasto.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.