XXVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się  w dniu  19 lipca  2016 r. (wtorek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Radzymin.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap I, gm. Nieporęt”
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.