XXVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2012 r. (czwartek) godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/57/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 42/14.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/19/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 270/7.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Odrodzenia” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 476/8.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : nadania nazwy „Pachnących Ziół” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 416 i 435.
15. Nadania nazwy „Wille nad Zalewem” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 310/41 i 310/42.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt

Eugeniusz Woźniakowski