XXX Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie pisma – „Skarga na bezczynność kierownika GOPS”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu udziału wynoszącego 24/27 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nieporęt, położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 83/4.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.