XXX Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                         (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXX Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIV – XXVIII z sesji Rady Gminy Nieporęt.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2016 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym                                   o przebiegu wykonania planów finansowych oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2016 roku.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał