XXXI Sesja Rady Gminy Nieporęt odbędzie się 31 października 2016 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXXI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek), godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIX-XXX z sesji Rady Gminy Nieporęt.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kierunków zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 450/22, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu, których przedmiotem są te same nieruchomości, położone w Kompleksie Rekreacyjno -Wypoczynkowym Nieporęt – Pilawa.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki o nr 970/48 położonej w Nieporęcie.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy na okres do 5 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące części działek o nr 970/48 i 1084 położone w Nieporęcie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Białobrzegach stanowiących część działek nr 304 i nr 270/2 oraz działkę 270/1, na okres do 15 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące części działek o numerach: 1091, 914/1 i 47 położone w Nieporęcie na terenie gminnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dzika Plaża” w Nieporęcie, na okres do 3 lat.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał