XXXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 r. (czwartek) godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXI sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Pilawa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 51/31 i 59/2.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Cedrowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 496/10.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr 56/64, 56/51, 55/63, 55/84, 55/85, 55/86 i 56/70, położonej we wsi Michałów – Grabina gm. Nieporęt.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2013.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał