XXXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz zgodnie z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r.,                        poz. 13443), zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a,  z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017 – 2025.

4.      Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Nieporęt, w tym:

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2)      odczytanie opinii Komisji stałych,

3)      odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,

4)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

5)      odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

6)      dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,

7)      przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej.

5.      Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt:

Eugeniusz Woźniakowski

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał