XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z §  55 ust. 2 oraz § 57 ust. 5 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 59, poz. 1506 ze zm.) zwołuję XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 09 lutego 2017 r.  (czwartek) godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
  4. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski