XXXVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały: stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Mazowiecki, do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt” w części, w której w Studium dotyczy działki ewid. nr 126/104, położonej w Zegrzu Południowym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2020, w tym odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Nieporęt, w tym:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Komijsi stałych,
3) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
5) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
6) dyskuja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
7) przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał