XXXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                         (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXXVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 06 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Nieporęt do nowego ustroju szkolnego. *
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski