XXXVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2013 r. (czwartek) godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców na uchwałę Nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt” w części dotyczącej działki ewid. nr 126/104 w Zegrzu Południowym, tj. terenu, na którym położony jest Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębami”.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski