XXXVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) XXXVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2018 r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Nieporęt do nowego ustroju szkolnego.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Nieporęt, oraz przyznania określonej liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie gminy Nieporęt w 2017 roku.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 606/1, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 109/5.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka o nr 65 oraz działka nr 54/4.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 451 będącej w posiadaniu samoistnym Gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Legionów Polskich” rondu położonemu na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Wczasową we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał