Moja Gmina Nieporęt w obiektywie


Wójt Gminy Nieporęt zaprasza , mieszkańców gminy Nieporęt, do udziału w otwartym konkursie fotograficznym na zdjęcia do promocyjnego kalendarza gminnego na 2017 rok pt. „Moja Gmina Nieporęt w obiektywie”.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym na zdjecie do promocyjnego kalendarza gminnego na 2017 rok pt. „ Moja Gmina Nieporęt w obiektywie”.
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Nieporęt.
3. Patronat nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Nieporęt.
Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.nieporet.pl .
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 2.
Cele konkursu

Celem konkursu jest:
1. Promocja Gminy Nieporęt.
2. Wzmacnianie i utrwalanie tożsamości lokalnej, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego w środowisku lokalnym gminy.
3. Uchwycenie obiektywem aparatu piękna krajobrazu i niepowtarzalnej atmosfery gminy Nieporęt, ukazanie jej mieszkańców przy realizacji swoich pasji, a także zainteresowanie ich działaniami promującymi gminę Nieporęt.
4. Zainteresowanie uczestników zabytkami, atrakcjami turystycznymi i walorami przyrodniczymi Gminy Nieporęt.
5. Wybranie prac, które zamieszczone zostaną w kalendarzu będącym elementem promocji gminy Nieporęt na 2017 rok.
6. Wyłonienie prac, które najpełniej ukażą ideę przedsięwzięcia.

§ 3.
Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Nieporęt .
2. Przedmiotem fotografii mogą być ludzie, wydarzenia, krajobrazy, zabytki i urokliwe
miejsca gminy Nieporęt.
3. Zgłoszone do konkursu prace powinny być tematycznie związane z Gminą Nieporęt.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów. W konkursie nie mogą brać
udziału profesjonaliści.
6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
7. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy prace sporządzone
w formacie minimum 10×15 lub większym.
8. Fotografie należy dostarczyć również w postaci elektronicznej w formacie JPG lub
TIF w rozdzielczości minimum 6 Mpix tj. 3000 pixeli x 2000 pixeli.
9. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi.
10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
11. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na łamach lokalnej prasy i zamieszczona na stronach internetowych: www.nieporet.pl.
12. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator konkursu.
13. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
14. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.

§ 4.
Przepisy dotyczące prac

1.Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, powinny mieć postać
nieoprawionej odbitki w formacie 10×15 lub większym.
2. Dopuszczalna jest jedynie podstawowa obróbka , mająca na celu polepszyć jakość
zdjęcia (np. zmiana kontrastu, nasycenia barw); Wszelkie inne zmiany, opracowania,
fotomontaż są niedopuszczalne.
3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek autora,
c) adres zamieszkania i numer telefonu,
4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs drogą pocztową (na koszt nadsyłającego),
na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1,05-126 Nieporęt lub dostarczyć osobiście. Osoba wyznaczona do kontaktu i przyjmowania prac: Radosław Świątkowski tel. 22 767 04 46.
5. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
7. Osoby niepełnoletnie do prac muszą koniecznie dołączyć podpisane przez
rodzica lub opiekuna oświadczenie (załącznik 1 do Regulaminu konkursu).
8. Osoby pełnoletnie do prac muszą dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie
(załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do prac własnoręcznie podpisane
oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).
10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
publikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.
11. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek
załączyć ich pozwolenie na wykorzystanie wizerunku – w innym przypadku
zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

§ 5.
Wykorzystanie prac zgłoszonych w konkursie:

1.Zdjęcia wykorzystywane będą na zasadzie bezpłatnej licencji.
2.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie,
a także do wielokrotnej ich ekspozycji.
3.Organizator ma prawo publikacji i wprowadzania do obrotu wykonanych prac w celu
ich promocji.
4. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na
Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac,
zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju
wydawnictwach i na stronach internetowych.
5.Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska oraz zdjęć uczestników
konkursu.

§ 6.
Harmonogram konkursu

1. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs od 1 lutego 2016 r. do dnia 15 października 2016 r. drogą
pocztową (na koszt nadsyłającego), na adres:Urzad Gminy Nieporęt,Plac Wolności 1,05-126 Nieporęt lub dostarczyć osobiście. Osoba wyznaczona do kontaktu i przyjmowania prac: Radosław Świątkowski tel. 22 767 04 14
2. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie
3.Ocenie komisji podlegać będzie:
• oryginalność ujęcia tematu
• umiejętność patrzenia i kadrowania
• jakość techniczna
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 7.
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców

1.Organizatorzy przewidują przyznanie 13 nagród rzeczowych dla zwycięzców. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
3. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie lub
listownie.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

Załacznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego

Załacznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego

Załacznik nr 3 do Regulaminu konkursu fotograficznego