Dofinansowanie do wymiany pieców

Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany użytkowanych kotłów na nowe kotły opalane gazem lub biomasą

 Gmina Nieporęt rozpoczyna realizację programu mającego na celu poprawę jakości powietrza.

             W dniu 28 września 2017 roku na sesji Rady Gminy Nieporęt została podjęta uchwała w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania na nowe kotły opalane gazem lub biomasą. Dotacja może być udzielona właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Nieporęt lub ich pełnomocnikom. Celem wymiany kotłów jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu gminy na 2017 rok, w wysokości 246 tys. zł. Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi 3 tys. zł, jednakże nie więcej niż 50 % kosztów poniesionych  przez Wnioskodawcę na zakup wraz z montażem nowego kotła ogrzewania centralnego lub na budowę instalacji gazowej.

Dotacja może być przeznaczona na modernizację systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych, obejmującą:

  1. wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na nowy kocioł zasilany gazem lub biomasą;
  2. wymianę kotła zasilanego paliwem gazowym, który był użytkowany w tym budynku przed dniem 1 stycznia 2017 r., przez co najmniej 10 lat, na nowy kocioł na paliwo gazowe;
  3. wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na kocioł zasilany gazem wraz z budową instalacji gazowej.

Na wyżej przedstawione zadania można składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła centralnego ogrzewania. Wniosek o dotację należy złożyć do Wójta Gminy Nieporęt przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania, nie później niż do 31 października 2017 roku. Pełna informacja dotycząca udzielania dofinansowania wraz z wzorem wniosku (z załącznikami) oraz regulaminem udzielania dotacji znajduje się na stronie www.nieporet.pl. Wzór wniosku można także pobrać w Urzędzie Gminy Nieporęt.

Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane (załącznik nr 3 do Regulaminu), kopię uzyskanych warunków przyłączenia do sieci gazowej, kopię umowy na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej oraz kopię prawomocnej decyzji na wykonanie instalacji gazowej.

Zgodnie z przyjętym regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt, montowane nowe kotły muszą być fabrycznie nowe i posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję. Ponadto muszą posiadać sezonową efektywność energetyczną określoną w dokumentacji technicznej wyższą niż 85 % dla kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa oraz wyższą niż 92 % dla kotłów na paliwo gazowe oraz powinny spełniać warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012.

W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa o udzielenie dotacji zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Nieporęt wniosek o wypłatę dotacji, zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu w terminie do 30 listopada 2017 roku. Do wniosku o wypłatę dotacji wnioskodawca powinien załączyć:

  1. faktury VAT za zakup nowego źródła ciepła i montaż kotła lub wykonanie instalacji gazowej podłączonej do sieci gazowej – wystawione na Wnioskodawcę po podpisaniu umowy o Dotację (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dotującego oraz oryginał do wglądu);
  2. protokół demontażu kotła na paliwo stałe sporządzony przez Wnioskodawcę i Wykonawcę robót;
  3. protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony przez Wnioskodawcę i Wykonawcę robót;
  4. dokumenty techniczne potwierdzające, że zamontowany nowy kocioł posiada sezonową efektywność energetyczną wyższą niż 85 % dla kotłów na biomasę oraz wyższą niż 92 % dla kotłów na paliwo gazowe i spełnia warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012;
  5. protokół komisyjnego odbioru nowego źródła ciepła sporządzony przez Wnioskodawcę i przedstawicieli Gminy Nieporęt, zgodnie z wzorem tego protokółu stanowiącym załącznik nr 4 do  Regulaminu.

Dodatkowe informacje, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieporęt w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 30 lub telefonicznie pod nr. tel. 22 767 04 10.