Kanalizacja w Michałowie-Grabinie

loga na strone

6 milionów złotych na kanalizację w Michałowie-Grabinie, w tym 3 mln zł dofinansowania

14 marca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomiędzy Gminą Nieporęt reprezentowaną przez Wójta Macieja Mazura, a NFOŚiGW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę, zawarta została umowa o dofinansowanie pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie.

Dofinansowanie, w wysokości ok. 3 mln złotych, pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie Gmina Nieporęt złożyła w lipcu zeszłego roku i po przejściu wszystkich etapów weryfikacji otrzymała zgodę na dofinansowanie.
Jest to I etap budowy kanalizacji w Michałowie-Grabinie. Budowa obejmuje ok. 5 km kanalizacji sanitarnej od ul. Orneckiej w Warszawie do ul. Przyrodniczej i Kwiatowej. Ścieki z tego ternu będą odprowadzane do warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Szacunkowy koszt budowy to ok. 6 mln zł.
Przewidywany termin budowy to lipiec 2017 – wrzesień 2018.
W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Wykonana już została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kolejnego etapu kanalizacji w Michałowie-Grabinie, do Szkoły Podstawowej. Gmina planuje złożenie  wniosku o dofinansowanie budowy tego odcinka sieci kanalizacyjnej.