Absolutorium dla Wójta Gminy

Podczas sesji w dniu 25 czerwca radni udzielili wójtowi absolutorium, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu za 2019 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,  procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez wójta Raportu o stanie gminy za 2019 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy (treść raportu zamieszczona jest na stronie www.nieporet.pl). Radni wysłuchali obszernych informacji, składających się na obraz stanu gminy. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której każdy radny mógł przedstawić swoje stanowisko. Po debacie odbyło się głosowanie za udzieleniem wójtowi votum zaufania – 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Następnie rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe gminy za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym przez Wójta sprawozdaniu finansowym. Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 stosunkiem głosów – 12 za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciw. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok przyjęta została 10 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się.