XXXI sesja Rady Gminy Nieporęt – 22 października 2020 r.

Zawiadamiam o zwołaniu  XXXI sesji Rady Gminy Nieporęt na dzień 22 października 2020 r. /czwartek/, godz. 10.00. Sesja w trybie zdalnym z porządkiem obrad jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2032.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące części działek o nr 970/20 i 970/48 położone w Nieporęcie oraz części działek o nr 304 i 270/2 położone w Białobrzegach.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2020-2023.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji do 2023 roku Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nieporęt na lata 2016-2020 wraz z raportem z ewaluacji działań podjętych do 2020 roku”
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Warszawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Warszawa.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania podania Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.
 10. Przyjęcie protokołów z XXVIII – XXIX sesji Rady Gminy Nieporęt.
 11. Informacja Przewodniczącej Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych.
 12. Informacja Wójta z prac między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym- analiza oświadczeń majątkowych oraz sprawozdanie Wójta z realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.                                                                                              

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/

Bogusława Tomasik


Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.