Coraz mniej azbestu w gminie Nieporęt

W 2015 roku Gmina Nieporęt kontynuowała akcję usuwania azbestu z nieruchomości osób fizycznych, zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nieporęt na lata 2008 – 2032”.

Firma wykonująca zadanie zdemontowała 27,68 ton płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu) z dachów budynków mieszkalnych i po ich zabezpieczeniu przetransportowała na składowisko odpadów niebezpiecznych w celu unieszkodliwienia. Firma ta odebrała również zgromadzone luzem na posesjach mieszkańców wyroby zawierające azbest w ilości 53 ton, które również przetransportowała na składowisko odpadów niebezpiecznych. W 2015 roku gmina usunęła wyroby zawierające azbest w łącznej ilości 80,68 ton a od momentu uruchomienia programu w 2008 roku – 883,52 tony, co stanowi prawie połowę ilości wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia.

Od 2010 roku realizacja zadania dofinansowywana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. W 2015 roku dotacja ta wyniosła 29 263 zł, co stanowiło 85% całkowitych kosztów realizacji zadania. W latach 2008-2015 gmina Nieporęt przeznaczyła na usuwanie azbestu około 330 tys. zł ze środków własnych oraz funduszy ochrony środowiska .

Do usunięcia pozostało jeszcze ponad 900 ton wyrobów zawierających azbest. W celu kontynuacji akcji w 2016 roku złożony został wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie realizacji zadania – w formie dotacji. Mieszkańcy zgłosili ponad 65 ton płyt falistych azbestowo-cementowych do usunięcia z własnych nieruchomości. Prace demontażowe oraz odbiór eternitu rozpoczną się niezwłocznie po przyznaniu dotacji i zawarciu umowy z WFOŚiGW oraz wybraniu wykonawcy tego zadania. Koszt jego realizacja w 2016 roku to ponad 28 tys zł. Mieszkańcy Gminy mogą nadal składać w Urzędzie Gminy Nieporęt wnioski o dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.