Informator budżetowy 2017

Podczas sesji w dniu 15 grudnia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Nieporęt na 2017 rok. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni w liczbie 15.

Dochody gminy w 2017 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie 78 787 890 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72 595 525 zł, co stanowi 92,14% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 6 192 365 zł, co stanowi 7,86% dochodów ogółem.

Wydatki gminy ustalono w kwocie 87 545 399 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 68 391 818 zł, co stanowi 78,12% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie 19 153 581 zł, co stanowi 21,88% wydatków ogółem.

Największe źródłem dochodów stanowi udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który zaplanowano w wysokości 23 700 000 złotych. Wzrosła subwencja oświatowa, zaplanowana w kwocie 13 815 626 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wypłaty w ramach programu „500+”, zaplanowano 9 779 000 zł.

Najważniejsze inwestycje gminne w 2017 roku to projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach – 3 650 519 zł i Zegrzu Południowym – 2 122 937 zł, w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie – 1 550 000 zł oraz budowa sali gimnastycznej w Białobrzegach – 1 800 000 zł.

 

DOCHODY – NAJWIĘKSZE ŹRÓDŁA:

– podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 24 700 000,00 zł
– subwencja oświatowa – 13 815 626,00 zł
– podatki lokalne – 12 564 205,00 zł
– inne dochody (m.in. wpływy z usług, najem, dzierżawa) – 4 399 286,00 zł
– wpływy z pozostałych podatków i opłat – 3 337 560,00 zł
– dotacje z budżetu państwa – 13 780 958,00 zł
– dochody z mienia – 1 000 000,00 zł
– dofinansowanie z UE – 5 190 255,00 zł

wykers 3

 

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2017 ROK:

Oświata i wychowanie 23 648 022,00 zł
Rodzina – 12 817 363,00 zł, w tym 9 779 000 zł wypłaty w ramach programu „500+”
Administracja publiczna 9 551 572,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 141 855,00 zł w tym m.in. 2 543 100,00 zł gospodarka odpadami, 1 195 500,00 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg
Pomoc społeczna – 2 738 557,00 zł
Transport i łączność – 3 040 700,00 zł , w tym 2 110 000,00 zł – lokalny transport zbiorowy
Kultura fizyczna – 3 379 808,00 zł
Różne rozliczenia – 1 642 620,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 703 095,00 zł
Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów – 1 433 171,00 zł
Obsługa długu publicznego – 800 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa – 788 200,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 951 250,00 zł
Działalność usługowa (m.in. plany zagospodarowania przestrzennego) – 259 846,00 zł
Ochrona zdrowia – 465 000,00 zł
Upowszechnianie turystyki – 25 000,00 zł
Pozostałe – 5 749,00 zł

wykers 1

 

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK:

Kanalizacja i wodociągi – 270 000,00 zł
– 80 000,00 zł – Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich
– 20 000,00 zł – Projekt sieci wodociągowej w ul. Powstańców i Marsa w Nieporęcie
– 80 000,00 zł – Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Michałowie-Grabinie.
– 70 000,00 zł – Projekt sieci wodociągowej na ul. Brukowej i Promykowej w Stanisławowie Pierwszym
– 20 000,00 zł – Projekt sieci wodociągowej w ul. Borki i Rodziny Kalińskich w Józefowie

Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne – 1 195 000,00

drogi publiczne gminne – 800 000,00 zł
– 600 000,00 zł – Projekt i przebudowa ul. Dworcowej w Nieporęcie
– 30 000,00 zł – Projekt i przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i Głównej w Ryni
– 50 000,00 zł Projekt i przebudowa ul. Szkolnej w Józefowie
– 100 000,00 zł Budowa chodnika na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym
– 20 000,00 zł – Wykonanie odwodnienia dróg gminnych

drogi wewnętrzne – 280 000,00 zł
– 150 000, 00 zł – Przebudowa ul. Mozarta w Stanisławowie Pierwszym
– 10 000,00 zł – Projekt przebudowy ul. Podkomorzego w Nieporęcie
– 10 000,00 zł – Projekt przebudowy ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej
– 20 000,00 zł – Przebudowa ul. Stegny w Ryni
– 90 000,00 zł – Projekt i przebudowa ul. Gajowej w Woli Aleksandra

inne – 85 000,00 zł
– 50 000,00 zł – Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt i budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza (dr.woj.633) w Stanisławowie Pierwszym
– 35 000,00 zł – Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt

pozostałe – 30 000,00 zł
– 30 000,00 zł – Zakup wiat przystankowych

Urząd gminy i budowa sieci światłowodowej – 5 063 125,00 zł
– 180 000 zł – Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego
– 3 560 425,00 zł – Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu
– 1 022 700,00 zł – E-urząd w Gminie Nieporęt
– 300 000,00 zł – Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt

Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 zł
– 30 000,00 zł – Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP w Wólce Radzymińskiej

Szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazjum – 2 815 000,00 zł, w tym m.in.:
– 150 000,00 zł – Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu
– 400 000,00 zł – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej
– 1 800 000,00 zł – Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach
– 120 000,00 zł – Modernizacja sal komputerowych w szkołach podstawowych w Józefowie i Izabelinie wraz z zakupem wyposażenia

– 60 000,00 zł – Zakup zestawów tablic interaktywnych dla szkół podstawowych
– 30 000,00 zł – Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Izabelinie
– 30 000,00 zł – Zakup zestawów tablic interaktywnych dla przedszkoli
– 60 000,00 zł – Projekt i budowa oświetlenia boiska przy gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
– 15 000,00 zł – Zakup zestawów tablic interaktywnych dla gimnazjum
– 150 000,00 zł – Modernizacja dachu i montaż systemu klimatyzacji w gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym

Gospodarka ściekowa i ochrona wód i powietrza – 7 663 456,00 zł

– 3 650 519,00 zł – Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach
– 2 122 937,00 zł – Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Południowym
– 100 000,00 zł – Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie
– 1 550 000,00 zł – Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie
– 60 000,00 zł – Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie
– 30 000,00 zł – Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra i w Józefowie
– 50 000,00 zł – Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa
– 100 000,00 zł – Instalacja systemów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Nieporęt

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 575 000 zł
– 50 000,00 zł – Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Polnej w Rembelszczyźnie
– 100 000,00 zł – Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Chabrowej i Sasankowej w Nieporęcie
– 100 000,00 zł – Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Izabelińskiej w Aleksandrowie
– 45 000,00 zł – Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Wesołej w Stanisławowie Pierwszym
– 60 000,00 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Słowiczej w Woli Aleksandra
– 30 000,00 zł – Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Polnej w Stanisławowie Drugim
– 60 000,00 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Poziomkowej w Józefowie
– 60 000,00 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej
– 10 000,00 zł – Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Pilawa w Nieporęcie
– 30 000,00 zł – Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych)na ul. Stegny w Ryni
– 30 000,00 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 180 000 zł
– 50 000,00 zł – Modernizacja budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim wraz z zagospodarowaniem terenu
– 100 000,00 zł – Modernizacja budynku GOK w Nieporęcie
– 30 000,00 zł – Projekt i budowa oświetlenia terenu GOK w Nieporęcie

Obiekty sportowe 1 290 000 zł
– 80 000,00 zł – Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich
– 760 000,00 zł – Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt
– 150 000,00 zł – Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Kompleksu rekreacyjno-sportowego
– 300 000,00 zł – Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego
– 22 000,00 zł – Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na wykonanie systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania

Ponadto zaplanowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne – inicjatywa lokalna.

wykers 2