.

Nowelizacja z dnia 1 października 2020 roku ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadziła nowe regulacje w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach tzw. Podwyższony poziom finansowania

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.  

Z upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt, stosowne zaświadczenia wydawać będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Od dnia 2 listopada , wniosek o wydanie zaświadczenia znajduje się na stronie www. gops-nieporet.pl link – https://gops-nieporet.pl/czyste-powietrze-1/wninosek-do-pobrania

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

– imię i nazwisko; 

– numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

-adres miejsca zamieszkania; 

– adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada. 

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.