Konkurs fotograficzny

Wójt Gminy Nieporęt zaprasza mieszkańców gminy Nieporęt, do udziału w otwartym konkursie fotograficznym do promocyjnego kalendarza gminnego na 2018 rok pt. „Nieporęt – idealne miejsce dla Ciebie, Twojej rodziny, biznesu ”.
REGULAMIN KONKURSU

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym na zdjęcia do promocyjnego kalendarza gminnego na 2018 rok pt. „Nieporęt – idealne miejsce dla Ciebie, Twojej rodziny, biznesu ”.
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Nieporęt.
3. Patronat nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Nieporęt.
Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.nieporet.pl .
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 2.
Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1. promocja gminy Nieporęt pod względem walorów krajobrazowych, turystycznych architektonicznych i gospodarczych a także promocja wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy,
2. wyłonienie prac, które najpełniej ukażą ideę przedsięwzięcia,
3. wybranie prac, które zamieszczone zostaną w kalendarzu będącym elementem promocji gminy Nieporęt na 2018 rok.

§ 3.
Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Nieporęt.
2. Przedmiotem fotografii mogą być ludzie, wydarzenia, krajobrazy, zabytki, otoczenie miejsca zamieszkania, ulubione miejsce rekreacji lub wypoczynku w dowolnej porze roku itp.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów. W konkursie nie mogą brać
udziału profesjonaliści.
5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
6. Osoby niepełnoletnie do prac muszą dołączyć podpisane przez rodzica lub opiekuna oświadczenie (załącznik 1 do Regulaminu konkursu).
7. Osoby pełnoletnie do prac muszą dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie
(załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do prac własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).
9. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy prace sporządzone
w formacie minimum 10×15 lub większym.
Fotografie należy dostarczyć również w postaci elektronicznej w formacie JPG lub
TIF w rozdzielczości minimum 6 Mpix tj. 3000 pixeli x 2000 pixeli.
10. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi.
11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
12. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na łamach lokalnej prasy i zamieszczona na stronach internetowych: www.nieporet.pl.
13. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator konkursu.
14. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.

§ 4.

Przepisy dotyczące prac

1. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, powinny mieć postać nieoprawionej odbitki w formacie 10×15 lub większym.
2. Dopuszczalna jest jedynie podstawowa obróbka , mająca na celu polepszyć jakość
zdjęcia (np. zmiana kontrastu, nasycenia barw); wszelkie inne zmiany, opracowania,
fotomontaż są niedopuszczalne.
3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek autora,
c) adres zamieszkania i numer telefonu,
4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs drogą pocztową (na koszt nadsyłającego),
na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1,05-126 Nieporęt lub dostarczyć osobiście. Osoba wyznaczona do kontaktu i przyjmowania prac: Radosław Świątkowski tel. 22 767 04 46.
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.
6. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek załączyć ich pozwolenie na wykorzystanie wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

§ 5.
Wykorzystanie prac zgłoszonych w konkursie:

1. Zdjęcia wykorzystywane będą na zasadzie bezpłatnej licencji.
2. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie,
a także do wielokrotnej ich ekspozycji.
3. Organizator ma prawo publikacji i wprowadzania do obrotu wykonanych prac w celu
ich promocji.
4. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na
Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac,
zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju
wydawnictwach i na stronach internetowych.
5. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska oraz zdjęć uczestników
konkursu.

§ 6.
Harmonogram konkursu

1. Fotografie w kopercie z napisem: Konkurs „Nieporęt – idealne miejsce dla Ciebie, Twojej rodziny, biznesu ” należy nadsyłać na Konkurs od 1 lutego 2017 r. do dnia 15 października 2017 r. drogą pocztową (na koszt nadsyłającego), na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1,05-126 Nieporęt lub dostarczyć osobiście do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Nieporęt. Osoba wyznaczona do kontaktu i przyjmowania prac: Radosław Świątkowski tel. 22 767 04 46.
2. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Ocenie komisji podlegać będą:
• oryginalność ujęcia tematu
• umiejętność obserwowania i kadrowania
• jakość techniczna.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 7.
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców

1.Organizatorzy przewidują przyznanie 13 nagród rzeczowych dla zwycięzców. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
3. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie lub
listownie.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3