Konkurs na ilustrację do kalendarza na 2019 rok

Wójt Gminy Nieporęt zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat, mieszkańców gminy Nieporęt, do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na 2019 rok w kategoriach pt.

do worda

 

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na 2019 rok w kategoriach pt.
 • „I LOVE NIEPORĘT”
 • „MÓJ ŚWIAT – MOJA GMINA NIEPORĘT”
 • „MIESIĄCE W GMINIE NIEPORĘT”
 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nieporęt.
 2. Patronat nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Nieporęt.
 3. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.nieporet.pl
 4. .Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Promocja Gminy Nieporęt.
 2. Pobudzenie kreatywności oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych uczestników konkursu, a także zainteresowanie ich działaniami promującymi gminę Nieporęt.
 3. Zainteresowanie uczestników historią, zabytkami, atrakcjami turystycznymi i walorami przyrodniczymi Gminy Nieporęt.
 4. Wybranie prac, które zamieszczone zostaną w kalendarzu będącym elementem promocji gminy Nieporęt na 2019 rok.
 5. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najpełniej ukażą ideę przedsięwzięcia.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, mieszkańców gminy Nieporęt.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 3. Zgłoszone do konkursu prace powinny być tematycznie związane z Gminą Nieporęt.
 4. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, rysunek kredkami, grafika itp.
 5. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.
 6. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 7. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, klasa/wiek, adres, numer telefonu.
 8. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie do dnia 28 września 2018 roku do Urzędu Gminy Nieporęt, plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, z dopiskiem na kopercie – Konkurs plastyczny.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 4. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Uwagi końcowe

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych.
 3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu.
 5. Uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 7. Informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.nieporet.pl.
 8. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy, tel. (22) 767 04 46 (49).
 9. Zgoda rodziców(opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie ZGODA RODZICÓW