Kwalifikacja wojskowa rocznika 1997

Kwalifikacja wojskowa rocznika 1997 – a może jednak kariera żołnierza zawodowego?

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. poz. 1585), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r.

Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy,  trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Nieporęt,  przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie pod adresem: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, wejście B.

Mężczyźni z gminy Nieporęt stają na kwalifikację wojskową w dniach od 23 do 25 marca, natomiast w dniu 29 marca wyłącznie kobiety.

Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1997 r.,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1995-1996 które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1992–1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/16 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

5) osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację, określone  jest w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji winna posiadać ze sobą:

1) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

2) dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji,

3) aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,

4) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

W trakcie badań lekarskich zostaną określone kategorie zdrowia a ponadto nastąpi założenie ewidencji wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub zarządza się przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowych informacji udziela: Urząd Gminy Nieporęt, Dział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tel. (022)7670440.