LV Sesja Rady Gminy Nieporęt

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji,  która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r.  (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2018 roku.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/39/2012 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt”.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony nieruchomości gminnej – lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku położonym  w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 13, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości położonej we wsi Józefów gm. Nieporęt, składającej się z działek ewid. o nr nr 259/5 i 256/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 116/4, 116/18, 116/29 i 118/20 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie budowy nowej napowietrznej dwutorowej linii 110 kV Radzymin-Wodociąg na terenie gminy Nieporęt.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt oraz wniosku o zmianę stanowiska zawartego w uchwale Nr LII/16/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22.02.2018 r.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał